Eco Economics

Audit účetní uzávěrky


Audit je prováděn dle zákone č. 93/2009 Sb., o auditorech a  o změně některých zákonů / zákon o auditorech/, včetně navazujících a souvisejících  předpisů.  Auditorská společnost uzavírá se zadavatelem smlouvu o provedení auditu a poskytuje garance na prováděné služby v souladu se zákonem.
Základní činnosti:
 1. Ověření
  • údajů v účetní závěrce, resp. konsolidované účetní závěrce, zda věrně zobrazuje stav
   • majetku
   • závazků
   • rozdíl majetku a závazků
   • finanční situace
   • výsledek hospodaření
   • úplnost průkaznosti účetnictví
  • Auditorské služby poskytuje společnost po dohodě s klientem formou provádění průběžného auditu již v průběhu ověřovaného období. Činnost je zpravidla zahájena koncem prvého pololetí seznámením se s ověřovaným subjektem (organizační struktura, vnitřní pravidla, směrnice). Následuje provádění průběžných kontrol obvykle tak, aby při ukončení roku byla ověřena první tři čtvrtletí roku.
  • Souběžně podle předchozí dohody s ověřovanou organizací se zástupci auditora účastní fyzických inventur ve vybraných oblastech majetku (hmotný investiční majetek, zásoby, apod.)
  • V prvém čtvrtletí následujícího roku pak probíhají kontroly účtování o závěrečném čtvrtletí účetního období, účtování závěrkových operacích.
  • V případě zájmu ověřované společnosti následuje kontrola podkladů sestaveného daňového přiznání a provádějí se kontroly dokladových inventur rozvahových účtů a zaúčtování inventurních rozdílů.
 2. Sestavení písemné zprávy o ověření účetní závěrky
 3. Vyjádření názoru na účetní závěrku ve výroku auditora
 4. Vyhotovení dopisu statutárním zástupcům organizace
  • Dopis seznamuje statutární orgány ověřované organizace se způsobem provádění auditu, upozorňuje na konkrétní případy zjištěných nedostatků a navrhuje opatření k jejich odstranění.
 5. Vyhodnocení auditu dle evropských a mezinárodních standardů

   Ověření hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb. v aktuálním znění


 • Ověřované subjekty:
   Ověřovány jsou zejména :  města, obce, statutární města, městské části a jimi zřizované příspěvkové organizace  
 • Právní rámec:
  • Ověření hospodaření je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.. Pro ověřování je závazná auditorská směrnice č. 52.  Tímto způsobem je prováděno ověření hospodaření ÚSC 
  • samostatnopu kapitolu tvoří audit ÚSC

Daňové, účetní a ekonomické poradenství, zpracování vnitropodnikových směrnic a pravidel

              
Některé činnosti a události v obchodních společnostech nejsou přímo řešeny formou zákona nebo dalších právních norem, a jejich úprava je ponechána na společnosti, to znamená vypracování na příslušném odborném útvaru a schválení na statutárním zástupci. Mezi ně se řadí pravidla pro vnitřní oběh dokladů, směrnice pro oceňování majetku, zásob, nedokončené výroby apod. V této oblasti má společnost zdůvodnit existenci svých specifik a potřeb

             Daně a legislativa

                        Praviderlné informace o novinkách v legislativě

                        Zodpovídání dotazů / ústní i písemnou formou

             Účetnictví

                        Informace o změnách¨

                        Konzultace ke sporným případům účtování

              Ekonomika

                        Ekonomické posouzení podnikatelských rizik

                         Analýzy s navrhovanými opatřeními

                Právo

                        Prověření smluvních vztahů a rizik

                        Externí kontakt s advokátní kanceláří  

                   

Ověřování účetnictví


Rozsah ověřování se stanovuje po konzultaci a podle požadavků klienta
Realizuje se kontrolou dokladů a jejich proúčtování na jednotlivé účty účtového rozvrhu z hlediska daňového (daň z příjmů, z přidané hodnoty, spotřební) i z hlediska majetkového (stav majetku, závazku, pohledávek, úvěrového zatížení)
Návrh na provedení případných oprav, způsobu účtování
Sestavení podkladů opravných daňových přiznání

Školící činnost se zaměřením na


Zvýšení průkaznosti účetnictví
Novinky v legislativě
Organizuje se formou individuálních konzultací nebo hromadnějších soustředění

Vedení účetnictví


Zpracování podvojného a jednoduchého účetnictví pro plátce i neplátce DPH
Zpracování mezd a mzdových listů
Zpracování daňových přiznání DPH i daně z příjmů
Komplexní rekonstrukce účetnictví
 • Specializace v oborech:
 • Podnikatelské subjekty
 • Územních samosprávných celků zejména měst a obcí a jimi  zřizovaných subjektů
 • Státní správa a samospráva
 • Města a obce

Vznik a zánik společnosti


Společnost  nabízí kapacitu specialistů zaměřených na řešení okruhu problémů vznikajících při:
 • Vzniku společnosti
 • Provozu společnostii
 • Zániku společnosti, kde zpracuje podle potřeb klienta různé formy zániku (likvidace, konkurz, sloučení, rozdělení) dle Obchodního zákoníku

NOVINKY, STALO SE...

01. 09. 2016 - Nové pracovní místo - asistent auditora Firma poptává zaměstnance na pozici asistenta auditora pro kancelář v Táboře případně v Praze. Požadavky: viz zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., zkušenosti v hospodaření ÚSC a příspěvkových organizací výhodou. Mzda dohodou. Nástup možný ihned. Kontakt: eco_tabor@volny.cz

KONTAKT

Najděte si naší kancelář, která je nejblíže vašemu bydlišti.

NOVINKY E-MAILEM

ECO © 2006 www.eco-tabor.cz | Prohlášení o přístupnosti